Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 9/10 September 2022 1200-2300
Home Page

 

 

The committee is pleased to announce that a new storage facility for the Beer Festival and Christmas Lights equipment is soon to be built - with thanks to Mrs Williams at Ysgol Llanbedr and a generous donation from @magnoxsites


Mae’r pwyllgor yn falch o gyhoeddi fod cyfleuster storio newydd ar gyfer offer yr Ŵyl Gwrw a Goleuadau Nadolig i’w adeiladu’n fuan – gyda diolch i Mrs Williams yn Ysgol Llanbedr a chyfraniad hael gan @magnoxsites

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 


A Selection of Pictures from our Annual Beer Festival

Lluniau o'r ŵyl gwrw flynyddol

 

   
     


****ARIAN PAROD YN UNIG**** 

Mynediad 2022:
 

18oed +                      Cyn 1800                              £4
18oed+                        Ar 
ôl  1800                           £6
14-17 oed                                                                £3
Pris pob cwrw a seidr £2 tocyn hanner peint 

* tocyn yn cynnwys gwydr swfenir a nodiadau blasu

Os ydych chi'n ddigon ffodus i edrych o dan 18 oed efallai y gofynnir i chi ddangos prawf o'ch oedran.
Ni weinir alcohol i unrhyw un o dan 18 oed.*****CASH ONLY*****
Admission 2022: 

 
    18 years and over              Before 1800  £4    
    18 years and over               After 1800    £6    
14-17 years old                                         £3
All beers and ciders £2 per half pint token 
 
*Price includes souvenir glass and tasting notes.  

If you are lucky enough to look under 18 years old you may be asked to show proof of your age.
Alcohol is not served to anyone under 18 years old.

p


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com

Follow us:       Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 

Our data policy:
If you contact us we will hold your contact details and details of any grant application.
These data will not be shared with any third party but may be used for our publicity purposes.